در حالی که این شرکت موفق به تحقق سود خالصی ۳۲۰۹ میلیارد
ریالی در سال ۱۳۹۵ گردیده بود در سال مالی ۱۳۹۶، تنها ۲۷۷۰ میلیارد ریال سود خالص
را به ثبت رساند که بخش عمده ای از این کاهش سودآوری، مربوط به کاهش حاشیه سود
ناخالص به واسطه افزایش بهای تمام شده بود.

در حالی که درآمدهای شرکت در سال مالی ۱۳۹۶ در مقایسه با
مدت مشابه سال پیش از تغییرات محسوسی برخوردار نبود، افزایش بیش از ۴۳۰ میلیارد
ریالی بهای تمام شده منجر به کاهش ۴۸۰ میلیارد ریالی سود خالص این شرکت گردید.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/177848/تعدیل-منفی-۱۴-درصدی-تولید-نیروی-برق-دماوند