۲- علی رغم آنکه بهای تمام شده شرکت در سال ۱۳۹۶ رقمی بیش
از این هزینه را در سال پیش نشان می دهد، با این وجود به نظر می رسد با توجه به
تولید شرکت و مواد اولیه خریداری شده، هزینه های مواد اولیه مصرفی شرکت رشدی
چشمگیر را به ثبت رسانده است .

بی شک
دلیل اصلی این رشد هزینه در سرفصل بهای تمام شده کالای فروخته شده ناشی از افزایش نوسانات نرخ ارز در سال
مالی ۱۳۹۶ بوده است، چرا که تقریبا تمام مواد اولیه مصرفی این شرکت به طور وارداتی
و از کشورهای هند و چین تامین می شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/177849/-دبالک-و-فرار-از-زیان-دوباره-به-لطف-فروش-زمین-و-ساختمان