جمع مبلغ سرمایه گذاری های شرکت که به صورت ۱۰۰ درصد در
سرفصل سرمایه گذاری های بلندمدت ثبت و شناسایی گردیده است، تا پایان سال گذشته
معادل ۴ هزار و ۳۵۸ میلیارد ریال می باشد.

جمع درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی در سال ۱۳۹۶ به ۱ هزار و۵۵۴
میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند
۱۳۹۵ این مبلغ معادل ۲ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال بوده است. ترکیب درآمدهای شرکت در
سال گذشته شامل ۱ هزار و ۲۴۲ میلیارد ریال
درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکت های زیرمجموعه، ۳۰۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه
گذاری ها و ۷ میلیارد ریال نیز سایر درآمدها می باشد.

دریافت سود از شرکت های زیرمجموعه و فرعی، بیشترین نقش را
در سود خالص کسب شده شرکت ایفا می نماید. در سال گذشته شاهد افت سودآوری شرکت های
گروه داروسازی با توجه به مشکلات نقدینگی، افزایش هزینه های مالی ناشی از دریافت
تسهیلات، عدم رشد نرخ فروش دارو و افزایش هزینه های تولید و عملیات شرکت های، بوده
ایم. به همین دلیل ، افت سودآوری گروه سرمایه گذاری البرز با توجه به کاهش سودآوری
شرکت های زیرمجموعه قابل انتظار بوده است و به نظر می رسد که در سال جاری نیز این
روند با توجه به ادامه مشکلات نقدینگی شرکت های داروساز و احتمال رشد هزینه های
مالی ، ادامه یابد.

در جدول زیر و به صورت مقایسه ای ، سهم شرکت های زیرمجموعه
اصلی گروه سرمایه گذاری البرز از درآمدهای عملیاتی ناشی از سود سهام شرکت های
زیرمجموعه در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ و میزان تغییرات آن ها ارائه شده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/177825/سود-۳۰-تومانی-مجمع-امسال-سرمایه‌گذاری-البرز-برای-سهامداران-جدید-نیست