اقتصاد ایرانی: منابع خبری آلمانی از برلین گزارش دادند که ۶ بانک از مجموعه فولکس بانک های آلمان می خواهند با وجود خطر تحریم، تامین اعتبار شرکت های صادرکننده به ایران را ادامه دهند.

به گزارش مهر، پاتریشیا ملفی، مدیر مرکز بین المللی صلاحیت این مجموعه مالی از تصمیم برای ادامه تراکنش مالی با فولکس بانک های وورتمبرگ، فورتسهایم، هایلبرون، کنستانس، شوارتزوالد- دونا نکار، در چارچوب تامین اعتبار و واریزهای شرکت های صادرکننده به ایران خبر داد.

پیش تر روزنامه اقتصادی هندلزبلات نیز از تصمیم این مرکز برای ادامه همکاری با شرکت های صادرکننده به ایران گزارش داده بود. مرکز بین المللی صلاحیت می گوید تراکنش های این بانک ها برای کشورهای دشوار تنظیم شده اند. این مرکز، نهادی است که صلاحیت بانک ها در تراکنش های مالی و اعتباری را بررسی و تایید می کند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34917/%DB%B6+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF.html