اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد پنچ گانه ای درباره ثبت سفارش با تخصیص ارز بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، براساس یکی از مفاد این بخشنامه، مسئولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذینفع (فروشنده) را دارد، برعهده واردکننده (مشتری) خواهد بود و او باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت، اقدام به تأمین ارز از سامانه نیما کند.
براساس بند دیگری از این بخشنامه، بانک عامل باید نسبت به اخذ تعهد ورود کالا از واردکننده (مشتری) طبق مقررات ارزی و ثبت آن در پرتال ارزی (سامانه تأمین ارز) اقدام کند.
همچنین بانک عامل در مواردی که تعهد پرداخت ارز به ذینفع (فروشنده) را دارد، می تواند از طریق سامانه تأمین ارز اقدام به خرید ارز از نیما کند.
در مواردی که واردکننده خود اقدام به تأمین ارز از سامانه نیما می کند مبنای عمل بانک عامل (در تشکیل پرونده، اخذ کارمزد و هزینه های …) روش برات بدون تعهد خواهد بود.
براساس اعلام بانک مرکزی، همه مقررات مربوط به تعهدات ارزی (تعهد ارائه پروانه گمرکی) درباره ثبت سفارش هایی که از طریق سامانه نیما تأمین ارز می شوند نیز برقرار خواهد بود.
بانک مرکزی با تاکید بر اجرای دقیق مفاد این بخشنامه، تاکید کرد: همه تعاملات آینده بانک مرکزی با بانک های عامل منوط به اجرای دقیق مفاد این نامه خواهد بود.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34926/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7+.html