اقتصاد ایرانی: در هفته گذشته، کمیسیون اروپا لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ را ارائه داد. پیش از این نیز، گفته شده بود که کمیسیون اروپا برای تعیین بودجه بلندمدت این نهاد پس از سال ۲۰۲۰ تشکیل جلسه می دهد. هر چند که پیش از این، در سال ۲۰۱۳، بودجه این اتحادیه برای ۷ سال (از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰) تصویب شده بود، اما هر سال نیز رقم دقیق بودجه تعیین می شود. آن طور که در گزارش ها گفته شده، منبع اصلی بودجه اتحادیه اروپا یک درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این اتحادیه است.

به گزارش تعادل، آن طور که در بسیاری از گزارش ها گفته شده، اتحادیه اروپا به صورت مستقیم مالیاتی از شهروندان دریافت نمی کند؛ براین اساس، منابع متفاوتی در شکل گیری بودجه اروپایی نقش دارند. طبق آمار منتشر شده از بودجه ۷ ساله اتحادیه اروپا (۲۰۲۰-۲۰۱۴)، مهم ترین بخش بودجه این اتحادیه، جهت دستیابی به رشد پایدار، دراختیار منابع طبیعی قرار می گیرد. هر چند که گفته شده در برنامه بودجه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، بودجه برنامه های رشد پایدار و منابع طبیعی، به دلیل برگزیت با ۵ درصد کاهش روبه رو خواهد بود. این کاهش بودجه در بخش منابع طبیعی برای جبران کسری بودجه ناشی از برگزیت، اعتراض های بسیاری به دنبال داشت.

براین اساس، گفته شده که وزرای کشاورزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشستی در مقر کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل طرح کاهش یارانه های کشاورزی در بودجه اتحادیه و طرح ملی کردن دوباره کشاورزی در اروپا را پیشنهاد کردند. آن طور که گفته شده، در بودجه ۷ ساله قبلی (۲۰۲۰-۲۰۱۴) منابع طبیعی سهمی حدود ۴۲۰ میلیارد یورو، معادل ۳۹ درصد از بودجه اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده بودند.

برنامه های اقتصادی و انسجام اجتماعی و منطقه یی حدود ۳۴ درصد، معادل ۳۷۱.۴ میلیارد یورو از بودجه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده بودند. در تعیین بودجه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ سیاست های منسجم که پس از رشد پایدار بیشترین سهم بودجه اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده اند نیز از کاهش ناشی از برگزیت در امان نمانده و با کاهشی ۵ درصدی روبه رو شدند. این در حالی است که پیش از این نیز در مجموع بودجه درنظر گرفته شده برای ۷ سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، با ۳.۵ درصد کاهش مواجه بود.

آن طور که گفته شده، پیش از برگزاری جلسات تعیین بودجه نیز کمیسر بخش بودجه اتحادیه اروپا، هشدار داده بود که بودجه بسیاری از طرح و برنامه های مشترک اروپایی، کاهش قابل توجهی خواهد داشت. با این حال، او انتظار دارد ۲۷ کشور عضو اتحادیه (پس از خروج بریتانیا) کمک کنند تا حدود ۱۶ میلیارد یورو، به بودجه ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا اضافه شود. در ادامه این گزارش، گفته شده که حدود ۱۳ درصد از بودجه اتحادیه اروپا، در برنامه ۷ ساله ۲۰۲۱-۲۰۱۴، به ایجاد فضای رقابتی برای اشتغال زایی و رشد مشاغل اختصاص داشته است. این در حالی است که آخرین گزارش اداره کل آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) از کاهش متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو این اتحادیه به ۷.۱ درصد حکایت دارد؛ گفته می شود این کمترین میزان نرخ بیکاری در ۹ سال گذشته است.

همچنین، در بسیاری از گزارش ها گفته شده که اتحادیه اروپا، ۱۳ میلیون یورو را برای اشتغال زایی و کمک به بهبود وضعیت زندگی مهاجران و آوارگان، در ۳ سال آینده اختصاص داده است. در این میان، تنها حدود ۶ درصد از بودجه اتحادیه اروپا، صرف هزینه های ادارات و نهادهای وابسته می شود. با این حال، طبق بسیاری از گزارش های منتشر شده، شهروندان اروپایی اعتراض های بسیاری به بودجه مدیریتی اتحادیه اروپا دارند. سهم امور بین الملل اتحادیه اروپا نیز از مجموع بودجه تعیین شده (۲۰۲۱-۲۰۱۴) حدود ۶۶.۳ میلیارد یورو اعلام شده بود. این در حالی است که اتحادیه اروپا در بودجه سال ۲۰۱۸ خود تصمیم گرفت کمک های مالی به ترکیه را قطع کند. آن طور که در این گزارش گفته شده، بودجه تعیین شده برای هزینه های امنیتی و امور شهروندی، پایین ترین سهم را در بودجه اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است. این بخش، سهمی حدود ۲ درصد و معادل ۱۷.۷ میلیارد یورو در برنامه بودجه ۷ ساله (۲۰۲۱-۲۰۱۴) داشت.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34705/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF+%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7.html