اقتصاد ایرانی: حسن سبحانی اظهارداشت: «بازار آزاد ارز به لحاظ نوع تقاضا و بازیگران ارز یعنی عرضه کنندگان و متقاضیان ارز آن را از ویژگی های اقتصاد ایران تلقی کنیم. این یک بازار محدودی است و کسانی که به دنبال سفته بازی در این بازار هستند، در آن فعالند.»

او افزود: «ما اطلاعات زیادی نداریم که قیمت ها چگونه در آن تعیین می شود و حجم عرضه و تقاضا در این بازار چقدر است. بنابراین رسانه ها و مقامات سیاسی کشور باید مواظب باشند که مدام از این بازار صحبت کردن، به طور ناخواسته آن را به همه اقتصاد ایران تسری می شود و موجب می شود که تصمیمات غلطی گرفته شود.»

به گزارش خبرآنلاین، این اقتصاددان تاکید کرد: «باید این بازار را رصد کرد، شناخت اما آن را ذاتی اقتصاد ایران ندانست؛ بازار مبتنی بر سفته بازی که عمدتا امیال نفع طلبی و منفعت طلبی عده ای را به هر دلیلی پاسخ می دهد و باید به اندازه اهمیت با آن مواجه شد و آن را مساله کشور کرد.»

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34662/%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%8C+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%A7+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html