اقتصاد ایرانی: شاخص جهانی کارآفرینی (جی.یی.آی) هر سال از سوی موسسه جهانی توسعه کارآفرینی (جی.یی.دی.آی) منتشر می شود و تصویری از تغییر اکوسیستم کارآفرینی کشورها ارائه می کند.
این شاخص نماگری است که سلامت اکوسیستم کارآفرینی در یک کشور را از طریق تعاملات پویا و نهادینه شده بین گرایش ، توانایی و اشتیاق کارآفرینی، هم در سطح فردی و هم در سطح نهادی ارزیابی می کند.
فرض بنیادی در تهیه این شاخص این است که کارآفرینی ماهیت رفتاری و فردی دارد اما هنگامی امکان بروز می یابد که محیط به فرد اجازه بروز آن را بدهد.
به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ شاخص جهانی کارآفرینی ایران با بهبود ۱۳ رتبه ای به جایگاه هفتاد و دوم دست یافت که این میزان در منطقه منا (غرب آسیا و شمال آفریقا) یازدهم است که در همسنجی با سال پیش سه رتبه بهتر شده است.
همچنین ایران ۴.۷ درصد بهبود امتیاز را در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده و از این نظر پنجمین کشور جهان در بهبود امتیاز است.
البته هنوز گلوگاه های موجود در اکوسیستم کارآفرینی کشور وضعیت مطلوبی ندارند.
این شواهد حاکی از نامتناسب بودن فضای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و انگیزه های کارآفرینی فردی در سطح جامعه است که با اتخاذ سیاست هایی در سطح کشور قابل بهبود است.
بر اساس اطلاعات گزارش شاخص جهانی کارآفرینی، امسال ایران افزایش چشمگیری را در امتیاز شاخص فرعی گرایش کارآفرینانه (آ.تی.تی) نسبت به سال پیش تجربه می کند.
این افزایش ناشی از تغییر ناگهانی در رکن مهارت راه اندازی کسب وکارهای نوپاست.
شاخص فرعی توانایی کارآفرینانه (آ.بی.تی) شامل ارکان رقابت، سرمایه انسانی، جذب فناوری و کسب وکار مبتنی بر فرصت می شود. رکن رقابت از چالش برانگیز موارد در اکوسیستم کارآفرینی کشور در سال ۲۰۱۸ است.
این رکن شامل متغیر فردی (رقبا) و متغیرهای نهادی (غلبه بر بازار و مقررات) می شود.
از سیاست های مطرح برای خروج از بحران در این رکن حذف سیاست های انحصاری و ضد رقابتی در کشور و همچنین تشویق کارآفرینان به تشخیص فرصت هایی در بازار است که منحصربه فرد بوده یا مغفول مانده است.
کارآفرینان ایرانی نیز با ایجاد خدمات و محصولات نو در بازارهای محلی و منطقه ای خود (نوآوری های تقلیدی) می توانند در سال مزین به نام ‘حمایت از کالای ایرانی’ موجب بهبود این رکن شوند.
دولت نیز با تقویت همکاری تحقیقاتی بین صنعت و دانشگاه و حمایت از مالکیت فکری می تواند به این رکن کمک کند.
بر پایه گزارش ۲۰۱۸ وضعیت هزینه ناخالص داخلی ایران در زمینه تحقیق و توسعه نامطلوب است و با سطح بهینه فاصله دارد.
رکن چالش برانگیز دیگر بین المللی سازی با ۲ متغیر صادرات (در سطح فردی) و پیچیدگی اقتصادی (در سطح نهادی) است. بین المللی سازی میزان توانایی بنگاه در ورود به بازارهای جهانی را نشان می دهد.
عملکرد کشور در این رکن نیز کارآمد برآورد نشده است.
مطالعات نشان می دهد گلوگاه اکوسیستم کشور در متغیر فردی این شاخص، صادرات است و با ایجاد چشم انداز های روشن در توسعه کسب و کار و ایجاد مشوق هایی برای صادرات بین کارآفرینان می توان این متغیر را متحول ساخت.
ساماندهی واردات و صادرات از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
امسال نیز سال «حمایت از کالای ایرانی» نام دارد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34316/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%DB%B1%DB%B3+%D9%BE%D9%84%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C.html