اقتصاد ایرانی: شرکت ملی راه آهن فرانسه اعلام کرده اعتصاب های کنونی علیه برنامه های اعمال اصلاحات اساسی در این شرکت شدیدا بدهکار تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون یورو (۱۲۳میلیون دلار) برای این شرکت هزینه به همراه داشته با وجود این نه اتحاد یه ها و نه دولت حاضر نیستند از موضع خود عقب نشینی کنند.

به گزارش تعادل به نقل از خبرگزاری فرانسه، راهبران قطار و دیگر کارمندان شرکت ملی راه آهن فرانسه که یک شرکت دولتی است، متعهد شدهاند دست کم تا ۲۸ ژوئن هر پنج روز یک بار به مدت دو روز به اعتصاب های خود ادامه دهند.

گیوم پپی رییس شرکت ملی راه آهن فرانسه، در چهارمین روز از این اعتصاب ها گفت: هر یک روز اعتصاب حدود ۲۰ میلیون یورو هزینه برای این شرکت به همراه دارد و معمولا این اختلال ها به روزهایی که اعتصابی صورت نمی گیرد نیز کشیده می شود. وی افزود: به نظر من فرانسه فلج نشده اما مسافران شدیدا تاوان این اعتصاب ها را پس می دهند. این در حالی است که هر دو طرف مدعی حمایت مردمی گسترده هستند به طوری که اتحادیهها تاکید دارند ۵۵۰ هزار یورو کمک نقدی جمع آوری کردهاند تا بتوانند حقوق های پرداخت نشده کارگران معتصب را پرداخت کنند. فیلیپ مارتینز از اتحاد یه کنفدراسیون کل کارگر که بزرگ ترین اتحاد یه شرکت ملی راه آهن فرانسه است، گفت: هرقدر همبستگی بیشتر را مشاهده می کنیم بیشتر به ما ثابت می شود که مبارزات مان درست و بجاست. هیچ کس خواهان یک درگیری طولانی و دشوار نیست اما در حال حاضر ما با یک دیوار مواجه شدهایم. اما نظرسنجی روز یک شنبه پایگاه Ifop نشان داد که ۶۲ درصد از شرکت کنند گان در این نظرسنجی موافق اصلاحات دولت هستند در حالی که این آمار در هفته گذشته ۵۱ درصد بود .

الیزابت بورن وزیر حمل و نقل فرانسه، همزمان با آغاز مذاکرات در پارلمان درخصوص این اصلاحات به قانونگذاران گفت: اگر قوانین جدیدی را درخصوص بخش راه آهن این کشور پیشنهاد می دهید به این خاطر است که اصلاح این سیستم امری لازم و ضروری است. وی افزود: این اصلاحات یک هد ف واحد دارند و آن تحقق هرچه بهتر انتظارات مردم به ویژه افرادی است که روزانه از شبکه حمل و نقل استفاده می کنند و باید هشدار دهند که مدل اقتصادی شرکت ملی راه آهن دیگر معتبر نیست.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34301/%DB%B1%DB%B2%DB%B3+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87.html