به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مبلغ  ۴۰۰میلیارد ریال از طرف بیمه آسیا طی نیمه دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۶و درراستای ایفای تعهدات شرکت های بیمه تجاری ازمحل حق بیمه شخص ثالث ، به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده است.
بنابر این گزارش، واریز ۴۰۰میلیارد ریال در اجرای پرداخت ۱۰درصدازحق بیمه شخص ثالث از سوی شرکت های بیمه تجاری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابت  بند ب  ماده ۳۷قانون برنامه پنجم توسعه  و ماده ۳۰قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)است که توسط بیمه آسیا انجام شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216554/تقدیر-وزارت-بهداشت-از-بیمه-آسیا