به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، سید ضیاء ایمانی – مدیر عامل بانک – در مجمع بازرسی و حسابرسی این استان، گفت: از همه همکاران انتظار می رود بر رعایت دستورالعمل ها، بخشنامه های صادره و ارزیابی ها، اهتمام ورزند تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود ضمن آنکه بخش های نظارتی و بازرسی باید بر حُسن رعایت این موارد نظارت داشته باشند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/216456/نظارت-و-بازرسی،-ضرورت-انکارناپذیر-در-بانک