اقتصاد ایرانی: طبق آمارهای منتشر شده توسط دفتر آمار اتحادیه اروپا، فرصت های شغلی منطقه یورو در سه ماهه منتهی به سال ۲۰۱۷ به طور متوسط دو درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، این میزان، بیش از ۱.۹ درصد افزایش سه ماهه سوم و ۱.۷ درصد افزایش سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ است. در سطح اتحادیه اروپا نیز رشد اقتصادی سه ماهه چهارم به نسبت سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ تغییری نکرده است اما بیشتر از افزایش ۱.۸ درصدی سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ است. همچنین بیشترین افزایش در فرصت های شغلی، هم در منطقه یورو و هم در اتحادیه اروپا متعلق به بخش خدمات با افزایش ۲.۳ درصدی است.

در بین کشورهای مختلفی که آمارهای آن ها در دسترس بود، بیشترین افزایش نرخ فرصت های شغلی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۷ در کشور چک با افزایش ۴.۴ درصدی، بلژیک با افزایش ۳.۴ درصدی و آلمان با افزایش ۲.۸ درصدی به ثبت رسیده است و کمترین افزایش ها هم متعلق به یونان با افزایش ۰.۱ درصدی، اسپانیا با افزایش ۰.۷ درصدی و پرتغال با افزایش ۰.۸ درصدی بوده است.

فرصت شغلی به عنوان موقعیت های شغلی تازه ایجاد شده، اشغال نشده و یا آن هایی که در آینده ای نزدیک ایجاد خواهند شد، تعریف می شود که کارفرما فعالانه به دنبال یافتن متقاضی مناسب در خارج از بنگاه خود است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34091/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88+%D9%88+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7.html