اقتصاد ایرانی: روزنامه گاردین انگلیس به نقل از رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرد: مسئولان سراسر جهان می توانند برای کمک به استفاده مطلوب از رمز ارزها، آنها را مهار و تحت کنترل در آورند.
وی هشدار داد: هر گونه اهمال در این زمینه موجب توسعه افسارگسیخته رمز ارزها که به طور بالقوه ابزار اصلی و جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، می شود.
به گزارش ایرنا، لاگارد در وبلاگ صندوق بین المللی پول تاکید کرد: همان نوآوری هایی که منجر به پا گرفتن رمز ارزها شدند، می توانند به تنظیم آنها کمک کنند.
وی تصریح کرد: ما می توانیم پول های دیجیتال را تحت کنترل درآوریم به طوری که بتوان اطمینان حاصل کرد، مکانی برای فعالیت های غیرقانونی یا منبعی برای آسیب پذیری های مالی نخواهند بود.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/34048/%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%B4%D8%AF.html