به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، عیدی بازنشستگان بر اساس برنامه ریزی قبلی از تاریخ ١۵ لغایت ٢٢ اسفند بر اساس حروف الفبا پرداخت شده است.
برای پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ٢١٠٠ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
 

منبع خبر: http://banker.ir/news/216339/پرداخت-عیدی-بازنشستگان-تأمین-اجتماعی