اقتصاد ایرانی: درآمدهای بودجه ای دولت از محل «درآمدها»، «واگذاری دارایی های سرمایه ای» و «واگذاری دارایی های مالی» حاصل می شود که بنا بر آمارهای بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان دی ماه دولت یک تریلیون و ۹۸ هزار و یکصد میلیارد ریال از ردیف «درآمدها» درآمد کسب کرده است که از این رقم سهم «درآمدهای مالیاتی ۷۹۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و سهم «سایر درآمدها» که به دریافت حقوق و عوارض دولتی اختصاص دارد، ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است.
به گزارش ایرنا، از ردیف «واگذاری دارایی های سرمایه ای»، دولت ۷۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در ۱۰ ماهه امسال درآمد کسب کرده که سهم منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی از این رقم ۷۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است و سه هزار و یکصد میلیارد ریال نیز به منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول اختصاص دارد.
همچنین مجموع درآمد دولت از محل واگذاری دارایی های مالی که به انتشار و فروش اوراق مشارکت دولتی، اسناد خزانه و دیگر اوراق مالی اختصاص دارد، در ۱۰ ماهه امسال ۶۰۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.

** پرداخت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به طرح های عمرانی

همچنین در بخش هزینه های دولت، در ۱۰ ماهه امسال یک تریلیون و ۸۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بابت پرداخت های جاری هزینه شده و سهم پرداخت های عمرانی ۲۹۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.
دولت در این مدت ۲۷۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال نیز برای تملک دارایی های مالی که امسال سر رسید شده بود، پرداخت کرده است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33998/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%86%D9%81%D8%AA+%D8%B4%D8%AF.html