اقتصاد ایرانی: حزب حاکم سوسیال دموکرات های رومانی در کنگره فوق العاده، با سال ۲۰۲۴ برای تغییر واحد پول رایج از “لیوی” رومانی به یورو موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لیویو دراگنه آ، رهبر حزب سوسیال دموکرات ها در کنگره فوق العاده با حضور ۴۰۰۰ تن، پیوستن به منطقه یورو را یک گام اجباری و طبیعی برای رومانی دانست که یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی در اتحادیه اروپا را دارد اما هنوز یکی از فقیرترین و فاسدترین اعضاست.

او گفت: ما باید شجاعت داشته باشیم و درک کنیم که این گام الزامی است و تنها فرصت برای رومانی است که بتواند در میز اغنیا در اروپا بنشیند. این یک پروژه یکپارچگی ملی است.

رومانی با حدود ۲۱ میلیون جمعیت، در ابتدا سال ۲۰۱۴ را به عنوان زمان پذیرش ارز واحد اعلام کرد اما بعدا آن را به ۲۰۱۹ موکول کرد. اما با توجه به پیشرفت ناکافی در تحقق اهداف اتحادیه اروپا در حوزه اقتصادی ثابت شد که این تاریخ ها غیرواقعی هستند. به گفته رهبر حزب حاکم رومانی، کابینه تشکیل یک کمیسیون ملی برای پذیرش یورو را در اواخر مارس تایید می کند و بحث و رایزنی درباره آن احتمالا از ماه آتی آغاز شود.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33999/%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC+%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4+%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html