به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، براساس گزارش جامع مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که به تازگی از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان ارائه شده است؛ ۶١ درصد بازنشستگان این سازمان را بازنشستگان عادی و ٣٩ درصد را بازنشستگان پیش از موعد تشکیل می دهند.
بر اساس این آمار میانگین سن فعلی بازنشستگان ۶۵ سال و ازکارافتادگان برابر ۵۵ سال است. همچنین میانگین سن برقراری مزایای بازنشستگی معادل ۵٧ سال است . این شاخص درباره ازکارافتادگان برابر ۴۴ سال و فوت شدگان برابر ۵۵ سال است.
همچنین میانگین مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان معادل یک میلیون و ٢٧١ هزار تومان، میانگین مستمری دریافتی ازکارافتادگان معادل ٧۵۶ هزار تومان و میانگین مستمری دریافتی بازماندگان بازنشستگان و بیمه شدگان متوفی ٨٩٨ هزار تومان است. ٣٣ درصد بازنشستگان، ٨٠ درصد ازکارافتادگان و ۶٠ درصد پرونده های فوتی مبلغ مستمری معادل حداقل دستمزد دریافت می نمایند.
بر اساس آمار استخراج شده تا پایان سال ٩۵؛ میانگین سابقه پرداخت حق بیمه مربوط به بازنشستگان معادل ٢۵ سال، ازکارافتادگان معادل ١٠ سال و فوت شدگان معادل ١۴ سال بوده است.
تعداد کل پرونده های فعال مستمری بگیران تا پایان پایان سال ١٣٩۴معادل ٢ میلیون و ۵٢۴ هزار و ١٣٣ پرونده است. از این میان ١ میلیون و ۶٣٣ هزار پرونده (۶۵ درصد) مربوط به بازنشستگان، ١٣۴ هزار پرونده (۵ درصد) مربوط به ازکارافتادگان و ٧۵۶ هزار پرونده (٣٠ درصد) مربوط به فوت شدگان است.
 

منبع خبر: http://banker.ir/news/216137/متوسط-سن-بازنشستگی-در-تأمین-اجتماعی