به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: از عمده عواملی که بتوانیم صادرات را در دنیا رقابت پذیر کنیم نرخ سود است. اگز نرخ سود در کشورهای هدف کمتر از ما باشد امکان صادرات سخت تر می شود بنابراین نرخ سود ۳.۵ درصد از صندوق توسعه ملی است و این تقلیل موجب رقابت پذیری با سایر رقبا در کشورهای هدف خواهد شد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215802/کاهش-نرخ-سود-تسهیلات-به-صادرکنندگان