اقتصاد ایرانی: ۱۲۴ میلیون تومان، میانگین هزینه ای است که طی یک سال، دهک دهمی ها که ثروتمندترین های جامعه می شوند، خرج کرده اند. آن سوی طیف، دهک اولی ها که فقیرترین های جامعه به حساب می آیند، کل هزینه زندگی شان طی یک سال به ۹ میلیون تومان هم نرسیده است.

به گزارش ایران، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوار، آنها طی کل سال ۹۵، تنها ۸ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان برای زندگی شان هزینه کرده اند. اما با این حال جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که دهک اولی ها، بیشترین گرانی را در هزینه هایشان تجربه کرده اند. گزارش شاخص کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر اساس دهک های هزینه ای در بهمن ماه ۹۶، نشان می دهد که تا بهمن ماه، بیش ترین تورم سالانه متعلق به دهک اول که شامل کم درآمدها می شود با ۹.۲ درصد بوده و کمترین تورم با ۷.۷ درصد برای دهک دهم که مربوط به پردرآمدهاست بوده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می داد که کل هزینه خوراکی ها و آشامیدنی های دهک اول طی سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده بود و دهک دهمی ها، ۲۰ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان صرف خورد و خوراک شان کرده بودند.

هزینه خوراک و خدمات دهک به دهک چه تغییری دارد؟

نتایج شاخص قیمت مصرف کننده «کل خانوارهای کشور» بر اساس دهک های هزینه ای در بهمن ماه ١٣٩۶ بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص کل برابر ۱۱۱.۶ مربوط به دهک دوم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١٠.٩ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.١ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.۵ درصد در دهک دهم بوده است. بیشترین درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به بهمن ١٣٩۶ (تورم سالانه) ٩.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٧.٧ درصد در دهک دهم است.
اما در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، دهک دهمی ها بیشترین عدد شاخص را با ۱۰۹.۸ داشته اند و کمترین میزان نیز با ١٠٩.۴ در دهک دوم بوده است. ثروتمندان جامعه همچنین بیشترین تغییر ماهانه خدمات و کالاهای غیرخوراکی را با نیم درصد داشته اند و کمترین میزان تغییر نیز با ۰٫۲ درصد برای دهک اولی ها بوده است. اما از نظر تورم سالانه در این بخش نیز باز هم فقیرترین های جامعه بیشترین میزان گرانی را تجربه کرده اند؛ تورم خدمات برای دهک اول ۷٫۲ درصد بوده و کمترین میزان تورم با ۶٫۶ درصد برای دهک دهم بوده است.نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در بهمن ماه ١٣٩۶ برابر ۱۱۵.۹ در دهک دهم و کمترین آن برابر ١١۴.٣ در دهک اول اتفاق افتاده است. به این معنا که دهک دهمی ها اما طبیعتاً بیشترین هزینه خوراکی را در کل جامعه داشته اند. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه ٠.۵ درصد در دهک سوم و کمترین تغییر آن برابر ٠.٢ درصد در دهک دهم است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩۶ (تورم سالانه) ١٣.۴ درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم ١١.٩ درصد در دهک اول است.

هزینه خوراکی و خدمات بین شهر و روستا چه تغییری دارد؟

مرکز آمار پیش از این نیز در گزارشی اعلام کرده بود که نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۳ درصد، مناطق شهری ٨.٢ درصد و مناطق روستایی ٩.١درصد اعلام شد که نسبت به همین اطلاع در دی ماه ١٣٩۶، برای کل کشور و مناطق شهری ٠.١ واحد درصد افزایش و برای مناطق روستایی ٠.١ واحد درصد کاهش یافته است. شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در بهمن ماه ١٣٩۶ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ١٠٩.۵، ١٠٩.٧ و ١٠٨.٧ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری به ترتیب ٠.٢ و ٠.٣درصد افزایش و برای مناطق روستایی ٠.٢ درصد کاهش یافته است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33827/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7+%DB%B1%26rsquo%3B%DB%B5+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html