اقتصاد ایرانی: نتایج شاخص قیمت مصرف کننده «کل خانوارهای کشور» بر اساس دهک های هزینه ای در بهمن ماه ١٣٩۶ بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص کل برابر ۱۱۱.۶ مربوط به دهک دوم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١٠.٩ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.١ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.۵ درصد در دهک دهم بوده است. بیشترین درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به بهمن ١٣٩۶ (تورم سالانه) ٩.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٧.٧ درصد در دهک دهم است.

به گزارش خبرآنلاین، نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در بهمن ماه ١٣٩۶ برابر ۱۱۵.۹ در دهک دهم و کمترین آن برابر ١١۴.٣ در دهک اول اتفاق افتاده است.

در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه ٠.۵ درصد در دهک سوم و کمترین تغییر آن برابر ٠.٢ درصد در دهک دهم است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩۶ (تورم سالانه) ١٣.۴ درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم ١١.٩ درصد در دهک اول است.

نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص در این گروه برابر ۱۰۹.۸ در دهک دهم و کمترین عدد شاخص در این گروه برابر ١٠٩.۴ در دهک دوم است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر ٠.۵ درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر ٠.٢ درصد کاهش در دهک اول است.

بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩۶ (تورم سالانه) ٧.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ۶.۶ درصد در دهک دهم است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33800/%D8%AF%D9%87%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81+%DA%86%D9%87+%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F.html