اقتصاد ایرانی: شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ در بهمن ماه امسال به عدد ۲۶۱.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
این شاخص مورد در بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

** تغییرات ماهانه تورم تولید 

به گزارش ایرنا، تورم تولید در گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» ۰۷ درصد، «ساخت (صنعت)» ۲.۳ درصد، «هتل و رستوران» ۰.۳ درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» ۰.۴ درصد و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» یک درصد نسبت به دی ماه رشد کرد اما در گروه «حمل و نقل و انبارداری» ۱.۳ درصد و «خدمات» ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
این شاخص در بهمن ماه در ۲ گروه «اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش» ثابت ماند.

**تغییرات سالانه تورم تولید

نگاهی به رشد سالیانه نرخ تورم تولید یک سال منتهی به پایان بهمن نیز بیانگر آن است که این شاخص در گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» ۱۱.۶ درصد، «ساخت (صنعت)» ۱۴.۳ درصد، «حمل و نقل و انبارداری» ۶.۸ درصد، «هتل و رستوران» ۱۲.۵ درصد، «اطلاعات و ارتباطات» ۲.۳ درصد، «آموزش» ۱۳.۹ درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» ۹.۲ درصد، «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» ۱۳.۱ درصد و گروه «خدمات» ۸.۳ درصد این شاخص افزایش یافته است.

**افزایش تورم تولید در اقتصاد به چه معناست؟

به گزارش ایرنا، شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» دارد؛ در حالی که تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.
به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود.
از آنجا که به زبان عام، تورم تولید قیمت محصول صنعتی در درب کارخانه و قیمت محصول کشاورزی از مزرعه تعبیر می شود، اینکه شاخص بهای تولیدکننده منفی نشود، به این معنی است که بازار برای کالای تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33795/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%87+%DB%B1%DB%B0.%DB%B2+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html