به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مسعود نیلی روز دوشنبه در هفتمین همایش سیاست های پولی و چالشهای بانکداری و تولید، گفت: اقتصاد کشورها بر سه ضلع قیود حاکم بر تامین مالی دولتها، انضباط نهادهای مالی و استفاده از درآمدهای نفتی استوار است و دولتها در چارچوب این قیود رفتار خود را کنترل می کنند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215653/انتظارات-از-بانک-مرکزی-باید-تغییر-کند