اقتصاد ایرانی: کل شرکت های تایید شده دانش بنیان در مدت یاد شده ۷۱۱ مورد بوده که در مقایسه با ۷۶۳ مورد در ۹ ماه پارسال ۶٫۸ درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین، در این مدت سطح فناوری ۷۵ واحد صنایع پیشرفته مورد تایید قرار گرفت که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷٫۱ درصد رشد نشان می دهد.
برپایه این گزارش، در آذرماه امسال سطح فناوری ۱۲ واحد صنایع پیشرفته تایید شد، تعداد کل شرکت های تایید شده دانش بنیان ۹۱ مورد بود که از بین آنها ۴۷ شرکت دانش بنیان صنعتی بودند.
به گزارش ایرنا، در ۹ ماه امسال ۵۵ مورد علامت تجاری تولیدات صنعتی و محصولات تولیدی به ثبت بین المللی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۴٫۲ درصد کاهش نشات می دهد.

** علامت تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات ثبت شده

برپایه این گزارش، در این مدت تعداد ۵۵ مورد علامت تجاری تولیدات صنعتی و محصولات تولیدی ثبت بین المللی شد، تعداد ۱۷ هزار و ۸۳۰ مورد علامت تجاری تولیدات صنعتی و محصولات تولیدی به ثبت داخلی رسید، تعداد ثبت داخلی نشان جغرافیایی کالاها و محصولات مهم ایران به ۱۰ مورد رسید و پنج مورد اختراعات حمایت شده برای تجاری سازی به ثبت رسید.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33781/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%B8%DB%B7.%DB%B7+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.html