اقتصاد ایرانی: در گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار پاییز ۹۶ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافت، نرخ بیکاری مردان و زنان نسبت به دوره مشابه سال قبل (پاییز ۹۵) به ترتیب ۰.۳ و ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
این در حالیست که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در پاییز ۹۵ معادل ۳۰.۴ درصد بود که در دوره مشابه سال ۹۶ به ۲۸.۴ درصد کاهش یافت یعنی ۲ درصد پایین آمد.
به گزارش ایرنا، یکی از شاخص های مهم بیکاری در کشور بیکاری زنان جوان است که از ۴۵.۷ درصد در پاییز ۹۵ به ۴۲.۳ درصد در پاییز امسال رسید یعنی ۳.۴ درصد بهبود یافت.
تعداد بیکاران طی دو دوره یاد شده از سه میلیون و ۱۲۷ هزار و ۷۳۹ نفر به سه میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۶۷ نفر رسیده یعنی اینکه تعداد بیکاران کشور ۱۳ هزار و ۹۲۸ نفر اضافه شده است.
همچنین نتایج این بررسی نشان می دهد پاییز ۹۵ نرخ بیکاری ۱۴ استان و پاییز ۹۶ نرخ بیکاری ۱۱ استان بیش از میانگین کشوری بوده است.
مقایسه سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می دهد از میزان بیکاری در پاییز ۹۵ نشان می دهد که هر یک از این بخش ها به ترتیب برابر با ۱۷.۳، ۳۲.۱ و ۵۰.۶ درصد سهم داشته اند که در پاییز ۹۶ به همان ترتیب یاد شده معادل ۱۷.۲، ۳۲.۶ و ۵۰.۱ درصد گزارش شده است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33750/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84.html