به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مسعود رحیمی با ارایه آخرین آمار از انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی اظهارداشت: انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی از تکالیف برنامه پنجم توسعه بود که در قانون احکام دایمی و نیز برنامه ششم نیز بر آن تاکید شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215455/انتقال-حساب‌های-درآمدی-استان‌ها-به-بانک-مرکزی