به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در دی ماه ١٣٩۶، در کل کشـور بـیش از ۹.۶ میلیون فقـره چک بـه مبلغـی حدود ۶۶۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ بـه ترتیب ۲.۷ درصد و ۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۳.۵ میلیون فقـره چک بـه مبلغی بالغ بـر ٣٩۶ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215457/۸۵-درصد-چک‌های-مبادله‌ای-وصول-شد