به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) به نقل از ویترز، «هاروهیکو کورودا» بار دیگر برای یک دوره ۵ ساله به ریاست بانک مرکزی ژاپن منصوب شد. سیاست وی، در پیش گرفتن بسته پولی انبساطی و بکارگیری بسته محرک اقتصادی در ژاپن است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215281/رییس-جدید-بانک-مرکزی-ژاپن-منصوب-شد