اقتصاد ایرانی: مسعود خوانساری افزود: در شرایط کنونی بازار برای بخش خصوصی رقابتی نیست و میان بخش های عمومی و خصوصی تمایزهایی در برخورداری از امتیازها وجود دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که بخش های خصوصی و عمومی در فضای رقابتی کاملی فعالیت کنند، به طور حتم بخش خصوصی برنده است؛ زیرا هم بهره وری و هم کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی بالاتر است.
به گزارش ایرنا، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: تا زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این نگاه وجود داشت که اقتصاد باید توسط دولت اداره شود اما بعد از اینکه نتایج این نگاه مشخص شد، به سمت تقویت بخش خصوصی حرکت کردیم.
خوانساری با اشاره به تاکید رئیس جمهوری بر واگذاری امور به بخش خصوصی، گفت: در شرایط کنونی فعالان بخش خصوصی به دنبال بازاری رقابتی با بخش های دولتی هستند.
وی اضافه کرد: به اعتقاد رئیس جمهوری، اگر قرار است اقتصاد حرکت کند باید بخش خصوصی در کشور فعال شود؛ البته این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعا نهادهای دیگر هم موثر هستند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33643/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html