به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، غلامرضا پناهی در بازدید از شعبه مرکزی این بانک، اظهار کرد: تأمین مالی واحدهای تولیدی باید بر اساس نیاز سنجی مطابق ظرفیت واقعی، کشش بازار و ترکیب مناسب با سایر منابع بوده و در اختیار آن قرار گیرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/214619/رسالت-اصلی-بانک-ملی-ایران