به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، موسسه اعتباری نور به مانند دیگر موسسات مجاز و به عنوان موسسه پیشرو در ارائه خدمات و به عنوان یک نهاد مالی غیر بانکی، موسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت طبق آیین‌نامه مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری، این موسسات از طریق جذب انواع سپرده‌های مجاز بانکی و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کرده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/214557/راهبردهای-اصلی-موسسه-اعتباری-نور