به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ابوالفضل نجارزاده ، ضمن اشاره به آگهی مزایده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران، برعزم این بانک جهت واگذاری سایر شرکت های بورس و غیربورسی که براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین دستورالعمل های بانک مرکزی بعنوان دارایی های مازاد نام برده می شود، تأکید کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/214562/آغاز-واگذاری-شرکت‌های-گروه-بانک-صنعت