به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در ابتدای این جلسه که با حضور ۱۳ عضو برگزار شد، دکتر حبیب الله رشید ارده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی ایران با تاکید بر این که کار در حوزه روابط عمومی با چالش های زیادی مواجه است، گفت: روابط عمومی پیچیدگی های زیادی دارد و مدیران این حوزه به خصوص در بانکها باید برای موفقیت از تکنیک ها و تخصص های ویژه ای بهره مند باشند .

منبع خبر: http://banker.ir/news/195125/تشکیل-جلسه-کمیسیون-روابط-عمومی-بانک‌های‌-دولتی