اقتصاد ایرانی: امید پیرهادی، عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران درباره نقش تجارت کشورهای جهان، در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و امکان استفاده از این تجارب در داخل کشور، اظهار داشت: یکی از کشورهایی که در زمینه تنظیم بازار موفق عمل کرده و تجربیات آن می تواند به ما کمک کند، کانادا است.

وی با بیان اینکه کشور کانادا با جمعیتی بالغ بر ۳۶ میلیون نفر، در آمریکای شمالی واقع شده است، بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی، متوسط تولید سرانه این کشور در ده سال اخیر در محصولات اساسی (منابع پروتئینی، قند، چربی و کربوهیدرات) حدود ۲.۶ تن بوده است، افزود: با توجه به رقم ۰.۶ تنی ایران در تولید همین محصولات، کانادا ۴.۵ برابر ایران غذای اساسی تولید می کند.

به گزارش مهر، عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران اضافه کرد: این کشور رتبه پنجم را تولید محصولات غذایی در جهان به خود اختصاص داده است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30822/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7+%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87+%DB%B5+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F.html