بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت گفت:« در حال حاضر قیمت بنزین تولید داخل تقریبا با قیمت فوب خلیج فارس برابر است؛ به طوری که در امارات متحده عربی هم هر لیتر بنزین به قیمت یک درهم که حدود هزار تومان است به فروش می رسد.»به گزارش خبرآنلاین، او افزود:« قیمت بنزین داخلی با فوب خلیج فارس ۲ سال است که برابر شده است.»

حاج محمدرضا با اشاره به افزایش مصرف قیمت بنزین در کشور گفت:«در پیک مصرف حتی تراکمی در جایگاه وجود ندارد و هر ساعتی از شبانه روز می توان به سهولت سوخت کرد؛ آماری که شرکت ملی نفت برای افزایش مصرف بنزین در کشور اعلام می کند،به دلیل افزایش تولید داخل خودرو و افزایش  واردات خودرو در این سال هاست.»

او عنوان کرد:« در حال حاضر دولت هیچ یارانه ای بابت فروش بنزین به قیمت هزارتومان نمی پردازد؛ زمانی که قیمت بنزین حدود ۴۰۰ تومان بود،دولت یارانه می داد، اما اکنون که با قیمت هزار تومان عرضه می شود،با قیمت های فوب خلیج فارس برابری می کند. درواقع از سال۹۴ یارانه های بنزین جمع شده است.»

حاج محمدرضا در رابطه ورود خارجی ها به ساخت جایگاه بنزین در کشور گفت:« این موضوع یک کار برندسازی بود و چون در چارچوب قوانین کشور نبود، به طور کامل از دستور کار خارج شد.»

او اظهار کرد:« خارجی ها بیشتر علاقه دارند که در تولید و استخراج نفت از میادین نفتی سرمایه گذاری کنند؛در حال حاضر هیچ خارجی در بخش پمپ بنزین سرمایه گذاری نکرده و حضور ندارد.»

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-129169.html