اقتصاد ایرانی: تازه ترین بررسی های مرکز آمار ایران از تورم مناطق روستایی نشان می دهد که شاخص کل (برمبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در تیرماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۶۳٫۱ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱٫۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرآنلاین، شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۹٫۷ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۱۰٫۵ درصد)، ۰٫۸ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۸٫۸ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ (۸٫۵ درصد)، ۰٫۳ واحد درصد افزایش داشته است.

در همین حال، شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۷٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳٫۷ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰٫۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۱۰٫۳ درصد)،  ۰٫۶ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۹۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۱ درصد است.

به این ترتیب، شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در تیرماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۴۰٫۲ رسید که ۰٫۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶٫۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۷٫۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ (۷٫۱ درصد)، تغییری نداشته است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/30760/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85+%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7.html