مجمع گل گهر

·
حاشیه مجمع:

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) روز ۲۷ تیر ماه ۹۵ با حضور حدود ۸۵ درصد
سهامداران شرکت در مرکز همایش های وزارت کشور در تهران برگزار شد.

بر اساس گزارش بورس نیوز، در این
جلسه علاوه بر ارایه گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۴ توسط مهندس ناصر تقی زاده مدیر
عامل گل گهر، صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و همچنین گزارش حسابرس و
بازرس قانونی شرکت قرائت شد و با اکثریت آرا ترازنامه شرکت به تصویب رسید.

در این جلسه با تصویب حاظران جلسه
که بیش از ۸۵ درصد سهامداران شرکت را تشکیل داد، تقسیم سود معادل ۲۲۰ ریال به ازای
هر سهم موافقت شد.

همچنین مقرر شد در آینده بسیار
نزدیک افزایش سرمایه شرکت انجام گیرد که رقمی معادل ۱۰۸ میلیارد تومان آن از محل
سود انباشته شرکت باشد.

روزنامه های دنیای اقتصاد و
اطلاعات نیز به عنوان روزنامه های کثیر الانتشار انتخاب شدند.

ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر با ارایه گزارشی از عملکرد سال ۹۴ و همچنین آخرین وضعیت شرکت
تصریح کرد: ۱۷ هزار میلیارد تومان پروژه فعال در این شرکت در دست اجرا ست که بخشی
از پروژه ها در سال جاری راه اندازی و به بهره برداری خواهد رسید.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با
داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطب های فعال معدنی و صنعتی
یکی در خاورمیانه است که دارای قابلیت های بسیاری برای تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ
و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

·
گزیده اطلاعات:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

·
پیام هیأت مدیره:

سهامداران محترم

ضمــن عــرض سـلـام
و خیرمقــدم هیــأت مدیــره شــرکت، حضــور کلیــه ســهامداران محتــرم و
نماینــدگان ایشــان، نماینـده محتـرم حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی شـرکت و
همچنیـن نماینـده محتـرم سـازمان بـورس و اوراق بهـادار را درجلســه مجمــع
عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر (ســهامی عــام)
گرامــی میــدارد
.

شــکرگزاریم کــه
باردیگــر خداونــد منــان در ســایه الطــاف بـی دریغـش، توفیـق خدمت گـزاری را بـه
مـا عطـا فرمـود، تـا تمـام تـوان خـود را در طبـق اخـاص گذاشـته و در راسـتای توسـعه
صنعـت و معـدن و شـکوفایی اقتصـاد ایـران عزیزمـان، بــا اتــکاء بــه حمایت هــای
شــما ســهامداران محتــرم، گام هــای بزرگــی را برداریــم.

در ســالی کــه
گذشــت توانســتیم، بــا وجــود کاهــش قابــل توجـه در قیمـت هـای جهانـی محصـولات
شـرکت و مشـکلات نقدینگـی حاصـل از ایـن رخـداد، بـا افزایـش تولیـد، کاهـش و
مدیریــت بهینــه هزینه هــا و بالا بــردن راندمــان و بهــره وری ضمــن کســب
رکــوردی تــازه در تولیــد محصــولات نهایــی شـرکت، پیشـرفت های بسـیار مطلوبـی
در پـروژه هـای پایـه ای مجموعـه گل گهــر داشـته ایــم، از جملــه
:

· افزایـش تولیـد از ۸٫۱۳ میلیـون تـن
بـه ۲٫۱۶ میلیـون تـن و ثبـت رکـورد

· راه انـدازی خطـوط ۵ و ۶ کنسـانتره
گل گهـر بـا ظرفیـت چهـار میلیـون تـن

· ۹۵ درصـد پیشـرفت کارخانـه گندلـه سـازی
شـماره ۲ بـا ظرفیــت ۵ میلیــون تــن در ســال ۱۳۹۴ و راه انــدازی آن در اواخـر تیـر
مـاه سـال ۱۳۹۵

· راه اندازی خط تولید کنسانتره گهر
زمین

· راه انــدازی دو کارخانــه فــوالد
ســازی شــرکتهای جهــان فــوالد ســیرجان و توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر

· راه انــدازی طــرح ۵۰۰٫۰۰۰ تــن
نــورد جهــان فــوالد ســیرجان و بهــره بــرداری از آن در مــرداد مــاه ســال
۱۳۹۵

·
۹۰ درصـد پیشـرفت نیـروگاه ۳۲۰ مگاواتـی و راه انـدازی آن در
اواخـر تیـر مـاه سـال ۱۳۹۵

·
اجرای طرح خط انتقال آب از سیرجان به کارخانه

لــذا
بدینوســیله هیئت مدیــره شــرکت مراتــب قدردانــی و تشـکر خـود را از شـما
سـهامداران محتـرم و دسـت انـدرکاران عرصــه صنعــت و معــدن و تمامــی کارکنــان
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر و شرکت های زیرمجموعه اعلام می دارد
.

اینــک در اجــرای تکالیــف منــدرج در
مــاده ۲۳۲ لایحــه قانونـی اصـلاح قسـمتی از قانـون تجـارت، مصـوب اسـفند مـاه
۱۳۴۷ ،گـزارش
عملکـرد شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر
(ســهامی
عــام) مشــتمل بــر گــزارش فعالیــت هیــئت مدیــره بــه مجمــع عمومــی عــادی
ســالانه صاحبــان ســهام همــراه بــا گــزارش حســابرس مســتقل و بــازرس
قانونــی نســبت بــه صورت هــای مالــی شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه
۲۹ اسـفند مـاه ۱۳۹۴ خدمـت شـما گرامیـان تقدیـم مـی گـردد
.

·
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن
در سال مالی مورد گزارش

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر
بــا تولیــد ۱۰٫۷۸۷٫۴۵۲ تــن کنســانتره ســنگ آهن و ۱۵۷٫۶۴۸ تــن ســنگ آهن دانه
بنــدی شـده، حـدود ۳۱ درصـد کل تولیـد سـنگ آهن بـازار داخلـی کشـور در سـال ۱۳۹۴
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت
:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

همچنیـن شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر
بـا تولیـد بالـغ بـر ۵٫۳۰۱٫۴۴۹ تـن گندلـه در سـال مـورد گـزارش بالاتریـن سـهم
تولیـد گندلـه را در میـان شـرکت های معدنـی کسـب نمـوده اسـت
:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امیــد مــی رود بــا تحقــق طرح هــای
توســعه ای شــرکت در حــوزه افزایــش ظرفیــت فــرآوری کنســانتره، راه انــدازی
خــط دوم گندله ســازی و احــداث کارخانه هــای احیــاء ذوب و فــوالد (در شــرکت های
تابعــه و وابســته)، جایــگاه شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، بــه عنــوان
شــرکتی پیشــرو در عرصــه زنجیــره ارزش فــولاد، بیــش از پیــش تثبیــت شــود
.

·
مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف
تعیین شده و دستاورد های مهم در سال مالی مورد گزارش

·
اتمام عملیات
نصب تجهیزات کارخانه گندله سازی شماره ۲ با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال

·
راه اندازی و
رفع نواقص کارخانه کنسانتره ۵ و ۶ با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال

·
بهره برداری
از کارخانه احیای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به ظرفیت ۱٫۷ میلیون تن در سال

·
بهره برداری
از کارخانه احیای جهان فولاد به ظرفیت ۱ میلیون تن در سال

· نوسازی تجهیزات کارخانجات فرآوری

·
ادامه عملیات
احداث خط ۷ کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال

· ادامه
عملیات احداث واحد خردایش سنگ آهن

·
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی
آتی

·
راه اندازی
پروژه گندله سازی شماره ۲ با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال

·
بهره برداری
از دو واحد گازی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی اول سیرجان به ظرفیت اسمی ۳۳۲ مگاوات

·
تکمیـل
عملیـات نصـب پـروژه واحـد تولیـد آهـن اسـفنجی شـماره ۲ شـرکت توسـعه آهـن و فـولاد
گل گهـر بـا ظرفیـت نهایـی ۱٫۷
میلیـون
تـن در سـال

·
ادامه فعالیت های
طرح انتقال آب از بندرعباس با ظرفیت ۶٫۸۰۰ مترمکعب در ساعت

·
ادامه فعالیت
اجرایی طرح احداث خط ۷ تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت ۲ میلیون تن

·
ادامه فعالیت
اجرایی طرح احداث کارخانه ذوب و فولادسازی جهان فولاد با ظرفیت ۱ میلیون تن

·
عقد قرارداد و
شروع عملیات اجرایی فاز دوم طرح انتقال گاز با ظرفیت ۴۲۰ هزار متر مکعب در ساعت

·
عقد قرارداد و
شروع عملیات اجرایی طرح توسعه واحد بخار نیروگاه سمنان به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات

·
ادامه فاز
عملیاتی پروژه های اصلاح خطوط تولید

سرمایه و ترکیب سهامداران:

ســرمایه شــرکت در بــدو تاســیس
مبلــغ ۱۰۰ میلیــارد ریــال (شــامل تعــداد ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ســهم، بــه ارزش اســمی
هــر ســهم ۱۰٫۰۰۰ ریـال) بـوده کـه طـی چنـد مرحلـه بـه شـرح زیـر بـه مبلـغ ۲۴٫۰۰۰
میلیـارد ریـال (شـامل تعـداد ۲۴ میلیـارد سـهم، بـه ارزش اسـمی هـر سـهم ۱٫۰۰۰ ریـال)
در تاریـخ مجمـع افزایـش یافتـه اسـت.

همچنیــن مراحــل دریافــت مجــوز از
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در خصــوص اجرایــی نمــودن افزایــش ســرمایه
از ۲۴٫۰۰۰ میلیــارد ریــال بــه ۳۰٫۰۰۰ میلیــارد ریــال نیــز در جریــان مــی
باشــد.

روند تغییرات سرمایه شرکت، از بدو
تأسیس تاکنون به شرح جدول زیر می باشد
:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

·
ترکیب سهامداران:

جـدول سـهامداران دارای مالکیـت بیـش
از ۱ درصـد سـهام شـرکت در پایـان سـال مالـی منتهـی بـه ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ و تاریـخ تاییـد
گـزارش بـه شـرح زیـر مـی باشـد
:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

·
آخرین ترکیب سهامداران:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

·
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و
عملکرد واقعی

اطلاعـات مربـوط بـه پیشـبینی هـای درآمـد هـر سـهم
شـرکت بـرای سـال مالـی منتهـی بـه ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ و عملکـرد واقعـی آن بـه شـرح زیـر
بـوده اسـت
:

·
وضعیت معاملات و قیمت سهام:

اطلاعـات مربـوط بـه پیشـبینی هـای درآمـد هـر سـهم
شـرکت بـرای سـال مالـی منتهـی بـه ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ و عملکـرد واقعـی آن بـه شـرح زیـر
بـوده اسـت
:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

·
برنامه های آینده شرکت:

هیــئت مدیــره شــرکت بــر آن اســت
تــا در راســتای نیــل بــه توســعه و پیشــرفت روز افــزون و اعتــای میهــن،
بــا رهنمود هــا و حمایت هـای شـما سـهامداران محتـرم، ضمـن حفـظ و ارتقـا ارزش هـای
بنیـادی شـرکت، بـه اسـتراتژی هـای هـدف گـذاری شـده بشـرح زیـر دسـت یابـد
:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

·
تکمیل زنجیره
ارزش گل گهر با اجرای طرحهای توسعه مصوب

·
کاهش قیمت
تمامشده محصولات در راستای افزایش سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام

· توسعه
و بهینه سازی سرمایههای انسانی و مدیریتی شرکت

· بهره
برداری کارآمد از حداکثر ظرفیت خطوط تولید

·
تامیــن
مالــی شــرکت بــا تمرکــز بــر طرح هــای توســعه از طریــق بــازار ســرمایه (انتشــار
اوراق بدهــی، اوراق ســهام و ورود شــرکت های تابعــه بــه بازارســرمایه)

·
تسریع در
تکمیل زیرساخت های مورد نیاز طرح های توسعه

·
حضور فعال در
بازار های صادراتی با تمرکز بر فروش محصولات مازاد بر نیاز داخل

·
بهینه سازی
خطوط تولید با هدف افزایش ظرفیت با تمرکز بر محصول استراتژی

·
ترازنامه:

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

·
صورت سود و زیان:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

· وب سایت
شرکت:
http://www.geg.ir /

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166385/گل-گهر-گل-سر-سبد-سنگ-آهنی-ها