به گزارش خبرنگار
بورس نیوز، شرکت پالایش نفت اصفهان
براساس گزارش شفاف سازی اطلاعات در خصوص دلیل عدم ارائه پیش
بینی ۳ ماهه ۹۵ اعلام نموده که این شرکت بطور مستمر پیگیر دریافت اطلاعات مالی از
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران جهت نهایی سازی گزارش پیش بینی سال
۹۵ بر اساس عملکرد ۳ ماهه اول سال می باشد. لذا به محض دریافت اطلاعات، گزارش
مزبور تهیه و در اختیار سهامداران و سازمان قرار خواهد گرفت. بدیهی است تا زمان
دریافت اطلاعات جدید پیش بینی قبلی عملکرد سال ۹۵ از نظر این شرکت معتبر می باشد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166313/شفاف-سازي-شپنا-در-خصوص-دليل-عدم-ارائه-پيش-بيني-۳-ماهه-۹۵