بر روی این دامنه اینترنتی پارس نصب شده است که نرم افزاری قوی جهت می باشد. با استفاده از ( ) پارس منجر به شما می شود. کپی رایت پارس

منبع خبر: http://isipo.ir/?part=news&inc=news&id=8430