نماد خمحرکه در منفی محدوده ۱۸۶ تومان در سایت و سیگنال طلایی اعلام خرید و گفته شد ارزش نگهداری برای یک رشد ۱۸ درصدی دارد.برای فردا به هدف ۱۸% بازده میرسد.

نماد آکنتور در محدوده ۴۷۷۰ تومان با هدف ۵۲۰۰ تومان اعلام خرید شد و بازده ۹% در ۷ روز

نماد شلیا در ۲۰۲ تومان با هدف ۲۲۰ تومان اعلام خرید شد و بازده ۹% در ۹ روز

نماد لخزر در ۸۳۰ تومان با هدف ۹۰۰ تومان اعلام خرید شد و بازده ۸٫۳% در ۶ روز

و از ۳ سهم نوسانگیری دیروز ۲ سهم وارد قیمت خرید و به هدف رشد رسیدند و ۱ سهم وارد محدوده خرید نشد :

دتولید وارد ۶۳۳ تومان شد و امروز به هدف نوسانی ۶۶۱ رسید و بازده ۴٫۴۷% در ۱ روز

پتایر وارد ۳۲۶ تومان شد و امروز به هدف نوسانی ۳۳۵ رسید و بازده ۲٫۷۸% در ۱ روز

ساینا هم وارد قیمت خرید نشد.

http://stocksnews.ir

منبع خبر: http://www.tsesignal.com/67256-نماد-هایی-که-اعلام-شده-بود/View-details.html