به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،  اخبار منتشره از برگزاری این مجامع نشان می‌د‌‌‌هد‌‌‌ که جلسه تعد‌‌‌اد‌‌‌ی از این بانک‌ها به‌د‌‌‌لیل عد‌‌‌م حضور تعد‌‌‌اد‌‌‌ کافی و به حد‌‌‌ نصاب نرسید‌‌‌ن تعد‌‌‌اد‌‌‌ سهامد‌‌‌اران، رسمیت قانونی ند‌‌‌اشته و د‌‌‌ر نتیجه مجمع عمومی آنها به نوبت د‌‌‌وم موکول شد‌‌‌ه و د‌‌‌ر آیند‌‌‌ه برگزار خواهد‌‌‌ شد‌‌‌.


????تجارت:به دلیل آماده نبودن صورت های مالی به تنفس خورد
????سامان: سودی تقسیم نشد
????صادرات: به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین به تنفس خورد
????عسکریه(ملل): ۲۵۵ ریال سود تقسیم شد
????دی: ۱۲۰ ریال سود تقسیم شد
????حکمت: ۵۰ ریال سود تقسیم شد
????ملت: با تصویب سهامداران دو هفته به تنفس خورد
????انصار: ۲۲۰ ریال سود تقسیم شد
????پارسیان: ۵۰ ریال سود تقسیم شد
????پست بانک: به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین به تنفس خورد
????کارآفرین:۲۰۰ ریال سود تقسیم شد
????سینا:به دو هفته تنفس خورد
????کاسپین: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد
????خاورمیانه: ۲۵۰ ریال سود تقسیم شد
????قوامین: سودی تقسیم نشد
????کوثر:به تنفس خورد
????پاسارگاد:۱۶۰ ریال سود نقدی تقسیم شد
????سرمایه:به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد
????مهراقتصاد: ۶۰ ریال سود تقسیم شد
????ایران زمین: به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد
????گردشگری: سودی تقسیم نشد
????رسالت:به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد
????آینده: ۱۳۷ ریال سود نقدی تقسیم شد
????شهر:به علت به حد نصاب نرسیدن سهامداران به تنفس خورد
????اقتصاد نوین:بدون تقسیم سود پایان یافت

منبع خبر: http://banker.ir/news/166698/نتیجه-برگزاری-مجامع-بانک-ها-و-موسسات