به گزارش خبرنگار
بورس نیوز، شرکت
بیمه
سینا براساس گزارش شفاف سازی در خصوص عملکرد واقعی سال مالی
۹۴ اعلام نموده که:

۱- دلیل
افزایش ۳۲۷ درصدی ذخیره حق بیمه ناشی از تغییر طبقه بندی ذخیره ریاضی از سرفصل
سایر ذخایر فنی به ذخیره حق بیمه در ترازنامه و صورت سود و زیان صورت های مالی
منتهی به ۲۹ اسفند ماه۱۳۹۴ می باشد که این موضوع در راستای الف) یکسان سازی فرمت
گزارشات صورت مالی با سامانه های سنهاب بیمه مرکزی و کدال سازمان بورس ، ب) تامین
نظر حسابرسان شرکت، ج) رعایت فرمت استاندارد تهیه و ارائه صورت های مالی شرکت های
بیمه ای مطابق نظر بیمه مرکزی می باشد. (شایان ذکر است تغییر مذکور در عملکرد سال
مالی ۹۳ نیز اعمال و تجدید ارائه شده است)

۲- رشد
۴۰۲۵ درصدی سرفصل سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی به دلیل سرمایه گذاری منابع نقدی
حاصل از فروش پروژه ی آتی شهر می باشد که این رخ داد از زمان وقوع در اسفند ماه ۹۴
از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی گردیده است.

۳- دلیل
صفر شدن ده میلیارد ریال کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به دلیل تامین نظر حسابرس در
گزارش سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس استاندارد حسابداری مبنی بر عدم لزوم محاسبه
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در شرایطی که مجموع سبد سرمایه گذاری دارای سود
می باشد، بوده است در حالی که در گزارشات قبلی بر اساس نظر آن زمان حسابرس نسبت به
شناسایی و احتساب ذخیره کاهش ارزش برای تک تک اقلام سبد سرمایه گذاری اقدام شده
بود. و در خصوص ۱۲ میلیارد ریال زیان اعلام شده در گزارش ۹ ماهه از محل معاملات
سهام و صفر شدن آن در عملکرد پایان سال مالی نیز موضوع فوق ناشی از معاملات بعد از
تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و تغییر نتایج حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری در این بازه
زمانی بوده است.

۴- در
خصوص اختلاف سرفصل سود سپرده های بانکی در دوره ۹ ماهه و سالیانه حسابرسی نشده، به
استحضار می رساند که مبالغ در زمان ثبت اطلاعات در سامانه کدال به اشتباه در سرفصل
بلند مدت درج شده که این مورد در زمان انتشار صورت های مالی حسابرسی شده اصلاح
خواهد شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166095/شفاف-سازی-وسین-در-خصوص-عملکرد-واقعي-سال-مالي-۹۴