ارشن – در نمودار قیمت
کاما پس از خروج قیمت از کانال نزولی شاهد رشد به میزان ارتفاع کانال بودیم و پس
از آن قیمت با رسیدن به خط میانی چنگال با مقاومت مهمی رو به رو شد و مسیر اصلاح
را در پیش گرفت. در مقطع فعلی سیگنال خرید جدید با شکسته شدن سقف قبلی در ۴۸۰
تومان در تایم هفتگی صادر خواهد شد و در کوتاه مدت اما انتظار داریم بار دیگر شاهد
رشد قیمت تا تراز ۴۶۰ تومان باشیم. شکسته شدن سقف قبلی در تایم هفتگی، رشد مناسبی
را در میان مدت در پی خواهد داشت.

کاما

کاما

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/165906/تحلیل-تکنیکال-کاما