به گزارش خبرنگار اخباربانک، بانک اقتصاد نوین در تیر ماه ۱۶۹۰ میلیارد تومان درآمد تسهیلات کسب کرد که ۲ درصد بیشتر از ماه خرداد است.

سود پرداختی به سپرده ها در تیر نسبت به خرداد ۶ درصد رشد کرد و به ۱۳۹۰ میلیارد تومان رسید.

تراز بانک در این ماه مثبت ۲۹۵ میلیارد تومان شد. این در حالی است که تراز ماه خرداد ۳۴۷ میلیارد تومان بود.

مجموع تراز بانک در دوره چهار ماه به بیش از ۹۶۰ میلیارد تومان رسیده است. تراز بانک در دوره مشابه سال گذشته برابر ۸۲ میلیارد تومان بود.

آخرین قیمت سهم ۴۷۰ تومان بوده و در یک ماه اخیر بازدهی خاصی نداشته است.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81338/تراز-بانک-اقتصاد-نوین-مثبت-295-میلیارد-تومان