یه گزارش اخباربانک، این بانک اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ برگزار شد.
لازم به ذکر است، در این جلسه درخصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری شد.

سهامداران

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81139/سهامداران-بانک-خاورمیانه-مجمع-تصمیم-گرفتند