به گزارش اخباربانک، این نرخ در ابتدای سال جاری در حدود ۲۰ درصد بود و اواسط خرداد ماه به ۱۸،۵ درصد رسیده بود. در هفته گذشته به ۱۸،۱ درصد افت کرد و اکنون به ۱۷،۹ درصد تنزل یافته است.

افت نرخ سود بین بانکی خبر مثبتی برای بازار سرمایه است. زیرا می تواند موجب راهی شدن نقدینگی به بازار سرمایه شود. 

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/81059/نرخ-سود-بین-بانکی-کمتر-١٨-درصد-رسید