به گزارش اخباربانک، بدین ترتیب:
۱۰ درصد سهام بانک تجارت به قیمت پایه ۲۹۹۰ ریال
۱۱ درصد سهام بانک ملت به قیمت پایه ۴۶۸۵ ریال
۸ درصد  سهام بانک صادرات به قیمت پایه ۲۵۹۲ ریال
در تاریخی که بورس اعلام خواهد کرد، برای عرضه آگهی شدند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80937/بلوکهای-بانک-ملت-صادرات-تجارت-جهت-عرضه-اگهی