در این بازدید مهندس محمدپناه مدیر عامل شرکت سهامی فرش ایران فرایند تامین مواد اولیه تولید فرش دستباف و عملیات تکمیلی فرشهای تولیدی را برای هیات بازدید کننده تشریح کرد.

وی در بیاناتی ضمن تشکر از حمایتهای هیات مدیره شرکت سهامی فرش ایران و مدیر عامل موسسه اعتباری ملل  گفت در دو سال گذشته موفق شدیم تولید شرکت را ۶۰ درصد افزایش دهیم و تعداد دستگاههای قالیبافی فعال را به ۴۳۰۰ دستگاه برسانیم و با این عمل توانستیم تعداد بافندگان را به حدود ۱۱ هزار نفر افزایش داده و اشتغال ایجاد کنیم.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80885/بازدید-مدیرعامل-موسسه-ملل-کارخانجات-شرکت-فرش-ایران