به گزارش اخباربانک، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۳۱۰ درصدی شرکت بیمه حافظ از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر کرد.

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به ۱۵۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ۲ سال به هیئت مدیره تفویض کند تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان و بیمه مرکزی نسبت به عملی نمودن آن اقدام کند.

منبع خبر: https://www.akhbarbank.com/news/80759/بیمه-حافظ-مجوز-افزایش-سرمایه-گرفت