فلزات اساسی:

ارزش معاملات: ۵۹۲ میلیارد

خروج پول حقیقی: ۳۱ میلیارد

ارزش صفوف خرید: ۱۳ میلیارد

ارزش صفوف فروش: ۷۶ میلیارد

پتروشیمی:

ارزش معاملات: ۴۲۱ میلیارد

ورود پول حقیقی: ۱۰۵ میلیارد

ارزش صفوف خرید: ۱۶۶ میلیارد

ارزش صفوف فروش: ۷۶ میلیارد

پالایشی:

ارزش معاملات: ۴۲۱ میلیارد

خروج پول حقیقی: ۸ میلیارد

ارزش صفوف خرید: ۱۹ میلیارد

ارزش صفوف فروش: ۸ میلیارد

خودرویی:

ارزش معاملات: ۴۷۶ میلیارد

خروج پول حقیقی: ۲۵ میلیارد

ارزش صفوف خرید: ۲۰ میلیارد

ارزش صفوف فروش: ۵۱ میلیارد

بانکی:

▫️ ارزش معاملات: ۳۰۷ میلیارد

خروج پول حقیقی: ۱۲ میلیارد

ارزش صفوف خرید: ۳۲ میلیارد

ارزش صفوف فروش: ۲۰۵ میلیارد

 کانی معدنی:

 ارزش معاملات: ۹۴ میلیارد

خروج پول حقیقی: ۹ میلیارد

ارزش صفوف خرید: ۰.۱ میلیارد

ارزش صفوف فروش: ۷ میلیارد

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/242791/گزارش-صنایع-بزرگ-بورسی