اظهارنظر حسابرس «شپنا» در خصوص افزایش سرمایه ۸۳ درصدی

سرمایه فعلی: ۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبلغ افزایش سرمایه: ۶۳,۴۷۴,۴۵۸,۲۴۷,۰۰۰ ریال

درصد افزایش سرمایه: ۸۳ درصد

منبع تأمین افزایش سرمایه:

مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

قیمت تئوریک سهم: ۶۹۱۲ ریال

با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۱۲۶۵۰ (ریال) و افزایش سرمایه ۸۳ درصدی، قیمت تئوریک سهم (قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۶۹۱۲ ریال است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/242793/اظهارنظر-حسابرس-شپنا-در-خصوص-افزایش-سرمایه-۸۳-درصدی